Được xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở, đã qua kiểm thử của Viện Chiến Lược TT&TT và đang được sử dụng rộng rãi trong các cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước.

DENUN - Phần mềm Quản lý Đơn thư hành chính và Khiếu nại tố cáo NeoDENUN - Phần mềm Quản lý Đơn thư hành chính và Khiếu nại tố cáo

NeoDENUN: được xây dựng hướng tới việc tin học hóa công tác quản lý đơn thư, khiếu nại tố cáo theo quy định của nhà nước. Trong ứng dụng này, người dùng có thể cập nhật mọi thông tin liên quan đến việc tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, phân công, xử lý và hoàn trả kết quả cho dân.

 

 

1. Tiếp công dân thường xuyên: cung cấp công cụ quản lý thông tin tiếp công dân thường xuyên của cán bộ.

2. Tiếp nhận đơn thư: cung cấp công cụ quản lý thông tin tiếp nhận đơn thư và phân phối đơn thư đến các phòng ban chuyên môn.

3. Lãnh đạo tiếp công dân: cung cấp công cụ quản lý thông tin tiếp công dân của lãnh đạo.

4. Xử lý đơn thư:

 • Sửa, xóa đơn thư
 • Tạo đề xuất xử lý
 • Trình đơn thư lên lãnh đạo
 • Chuyển phòng ban xử lý
 • Phân công chuyên viên xử lý
 • Đôn đốc đơn thư
 • Yêu cầu bổ sung nội dung đơn thư
 • Thụ lý đơn thư không đủ điều kiện giải quyết
 • Thụ lý đơn thư đủ điều kiện giải quyết
 • Tra cứu thông tin đơn thư.
 • Xem chi tiết đơn thư.
 • Nhật ký luân chuyển đơn thư.
 • In danh sách đơn thư.

5. Thống kê, báo cáo:

 • Báo cáo tình hình tiếp nhận đơn thư: tổng số đơn thư đã tiếp nhận tại đơn vị, tồn đầu kỳ, đã hoàn thành, chưa hoàn thành...
 • Báo cáo tình hình thụ lý đơn thư cấp phòng: tổng số đơn thư đã tiếp nhận của chuyên viên: tồn đầu kỳ, mới nhận, đã nhận...
 • Báo cáo tình hình thụ lý đơn thư cấp đơn vị: tổng số đơn thư đã tiếp nhận của phòng: tồn đầu kỳ, mới nhận, đã nhận...