Được xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở, đã qua kiểm thử của Viện Chiến Lược TT&TT và đang được sử dụng rộng rãi trong các cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước.

ECM - Phần mềm Quản lý Chỉ đạo điều hành NeoECM - Phần mềm Quản lý Chỉ đạo điều hành

Phần mềm "Quản lý chỉ đạo điều hành NeoECM" được xây dựng nhằm đáp ứng các chuẩn nghiệp vụ trong công tác chỉ đạo điều hành. Cho phép Chuyên viên, Lãnh đạo các cấp quản lý thông tin các cuộc họp, quá trình ra chỉ đạo, thực hiện chỉ đạo giữa các bộ phận chức năng trong và ngoài đơn vị. Các phòng ban/ đơn vị trực thuộc/ trụ sở chính... có thể liên thông gửi nhận chỉ đạo, báo cáo, theo dõi tiến độ thực hiện... nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát được dữ liệu độc lập.

Sự kết hợp chặt chẽ giữa lịch họp, biên bản họp và thông báo kết luận tạo nên sự thống nhất và kế thừa về mặt dữ liệu giúp người dùng tăng tốc độ xử lý, nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành, từ đó có biện pháp điều chỉnh kịp thời.

 

1. Quản lý họp: cung cấp các chức năng để quản lý biên bản họp bao gồm:

 • Soạn biên bản họp: có công cụ để chuyển toàn bộ dữ liệu từ lịch họp sang biên bản.
 • Sửa, xóa biên bản họp.
 • Xử lý biên bản: xử lý biên bản họp theo quy trình.
 • Tra cứu biên bản họp.

2. Quản lý thông báo kết luận: cung cấp chức năng để các đơn vị chỉ đạo như Ủy Ban/ trụ sở chính quản lý thông báo chỉ đạo và phát hành xuống các đơn vị thực hiện.

 • Soạn thông báo kết luận: có công cụ để chuyển toàn bộ dữ liệu từ biên bản họp sang thông báo kết luận.
 • Sửa, xóa thông báo kết luận.
 • Xử lý thông báo kết luận theo quy trình:
 • Chuyển xử lý thông báo kết luận.
 • Phát hành thông báo kết luận trực tiếp xuống phòng ban.
 • Phát hành thông báo kết luận ra đơn vị ngoài.
 • Rút lại chỉ đạo.
 • Trả lại chỉ đạo không thuộc phạm vi xử lý.
 • Tra cứu thông báo kết luận.

3. Quản lý nội dung chỉ đạo: cung cấp chức năng phục vụ cho cán bộ, chuyên viên các phòng ban/ chi nhánh….thực hiện chỉ đạo đã nhận và báo cáo kết quả nhiệm vụ được giao.

 • Cập nhật tiến độ thực hiện nội dung chỉ đạo.
 • Báo cáo tiến độ thực hiện chỉ đạo lên cấp trên:
 • Báo cáo trong nội bộ.
 • Báo cáo qua mạng.

4. Quản lý theo dõi chỉ đạo: cung cấp chức năng hỗ trợ người dùng theo dõi tiến độ thực hiện chỉ đạo mà họ được phân công theo dõi.

 • Phản hồi báo cáo.
 • Gia hạn: gia hạn thêm thời gian cho đơn vị thực hiện.

5. Thống kê – báo cáo: tổng hợp số liệu thống kê, báo cáo.

 • Thống kê tình hình xử lý thông báo kết luận theo tuần, tháng, quý, năm...
 • Tổng số thông báo kết luận đã chuyển xử lý: (đã hoàn thành, chưa hoàn thành...).
 • Tổng số thông báo kết luận: chưa chuyển xử lý.
 • Thống kê nội dung chỉ đạo ngoài cơ quan.
 • Tổng số chỉ đạo ngoài cơ quan đã xử lý (đúng hạn, trễ hạn...).
 • Tổng số chỉ đạo ngoài cơ quan chưa xử lý (trong hạn, trễ hạn...).
 • Thống kê nội dung chỉ đạo trong cơ quan.
 • Tổng số chỉ đạo trong cơ quan đã xử lý (đúng hạn, trễ hạn...).
 • Tổng số chỉ đạo trong cơ quan chưa xử lý (trong hạn, trễ hạn...).
 • Thống kê tình hình xử lý chỉ đạo cho đơn vị thực hiện chỉ đạo.
 • Thống kê tình hình xử lý chỉ đạo cho người thực hiện chỉ đạo.