Được xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở, đã qua kiểm thử của Viện Chiến Lược TT&TT và đang được sử dụng rộng rãi trong các cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước.

SMARTOFFICE - Hệ thống Văn phòng điện tử thông minh NeoSMARTOFFICE - Hệ thống Văn phòng điện tử thông minh

1. NeoSMARTOFFICE là gì?

NeoSMARTOFFICE được xây dựng trên nền tảng NeoPLATFORM.

- Là hệ thống phần mềm đa phân hệ (All-in-One), khả năng đáp ứng tổng thể kiến trúc CNTT cho các cấp Tỉnh/Thành phố, Cấp Sở Ban Ngành, Cấp Quận Huyện/Thị Xã đến Phường Xã. Được chia thành các nhóm chính:

 • Nhóm các phân hệ thuộc Hệ thống Nền tảng (NeoPLATFORM)
 • Nhóm các phân hệ thuộc Hệ thống Môi trường làm việc điện tử (G2G)
 • Nhóm các phân hệ thuộc Hệ thống Giao dịch điện tử (G2C)
 • Nhóm các phân hệ thuộc Hệ thống Tác nghiệp điện tử (G2E)

- Đối tượng phục vụ: Lãnh đạo, chuyên viên, người dân và doanh nghiệp.

- Đã qua kiểm thử của Viện Chiến Lược TT&TT.

- Đang được sử dụng rộng rãi trong các cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước.

 

2. Quá trình phát triển

3. Mô hình tổng thể

Nội dung đang được cập nhật...

 

4. Mô hình ứng dụng

5. Các phân hệ được tích hợp trong NeoSMARTOFFICE

Các phân hệ được xây dựng trên cùng một nền tảng và liên thông chặt chẽ với nhau.

 • Nhóm các phân hệ thuộc Hệ thống Nền tảng (NeoPLATFORM)
 1. Nền tảng tích hợp và phát triển ứng dụng (Quy trình động, biểu mẫu, báo cáo, xác thực,…)
 2. Hệ thống Trục liên thông tích hợp
 3. Hệ thống Điện toán đám mây
 4. Hệ thống Theo dõi, giám sát
 5. Hệ thống Quản lý Liên thông kết nối
 6. Hệ thống Xác thực người dùng
 7. Hệ thống Đánh chỉ mục
 8. Hệ thống Chữ ký số
 9. Hệ thống Cung cấp dịch vụ Mobile
 10. Hệ thống Cung cấp dịch vụ SMS
 • Nhóm các phân hệ thuộc Hệ thống Môi trường làm việc điện tử (G2G)
 1. Phần mềm Quản lý quy trình ISO điện tử
 2. Phần mềm Tổng hợp thông tin phục vụ quản lý điều hành
 3. Phần mềm Quản lý Văn bản và hồ sơ công việc
 4. Phần mềm Quản lý Hồ sơ công việc
 5. Phần mềm Quản lý Lịch công tác
 6. Phần mềm Quản lý Chỉ đạo điều hành
 7. Phần mềm Quản lý Danh bạ
 8. Phần mềm Quản lý Thư điện tử (Client)
 9. Phần mềm Quản lý Kế hoạch
 10. Phần mềm Quản lý Báo cáo định kỳ
 11. Phần mềm Trò chuyện
 12. Phần mềm Quản lý Lưu trữ
 13. Phần mềm Quản lý Văn bản pháp quy
 14. Phần mềm Quản lý Chấm công
 15. Phần mềm Thông báo, môi trường thảo luận, cộng tác
 16. Phần mềm Quản lý Vi phạm hành chính
 17. Phần mềm Quản lý Đơn thư hành chính và Khiếu nại tố cáo
 • Nhóm các phân hệ thuộc Hệ thống Giao dịch điện tử (G2C)
 1. Hệ thống Kiosk thông tin, tra cứu hồ sơ bằng mã vạch
 2. Hệ thống nhắn tin tự động tình trạng hồ sơ cho người dân
 3. Phần mềm Đánh giá hài lòng khách hàng
 4. Phần mềm Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
 5. Cổng thông tin điện tử đa cấp
 • Nhóm các phân hệ thuộc Hệ thống Tác nghiệp điện tử (G2E)
 1. Phần mềm Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể, lĩnh vực:
  • Thương mại dịch vụ (bao gồm rượu, thuốc lá)
  • Y tế, văn hóa
 2. Phần mềm Quản lý tình hình hoạt động thông tin doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể
 3. Phần mềm Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
 4. Phần mềm Quản lý hồ sơ Lao động
 5. Phần mềm Quản lý Bồi thường giải phóng mặt bằng
 6. Phần mềm Quản lý hồ sơ Chứng thực
 7. Phần mềm Quản lý Hộ tịch