Chúng tôi, NewSaigonSoft đang có nhu cầu tìm kiếm các đối tác cá nhân/ tổ chức có năng lực để đặt làm gia công các hạng mục công việc sau:

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

1. Phát triển theo chuẩn Liferay, AlloyUI, JSP các giao diện (form) nhập liệu phục vụ cho người dùng nộp trực tuyến các loại hồ sơ dịch vụ công

Phát triển giao diện (form) nhập liệu phục vụ cho người dùng nộp các loại hồ sơ trực tuyến đến các cơ quan nhà nước theo chuẩn Liferay, AlloyUI, JSP
Type: Nhu cầu công việc thường xuyên
Volume: Tùy theo năng lực của đối tác

2. Phát triển theo chuẩn Liferay, JSF, Primefaces các giao diện (form) nhập liệu phục vụ các tác nghiệp chuyên ngành

Phát triển giao diện (form) nhập liệu phục vụ cán bộ nhà nước thực hiện tác nghiệp chuyên ngành tương ứng với các hồ sơ người dùng nộp đến cơ quan nhà nước
Type: Nhu cầu công việc thường xuyên
Volume: Tùy theo năng lực của đối tác

3. Xây dựng mô hình, cấu hình phần cứng phù hợp với các phần mềm phát triển trên nền tảng Liferay 6.2

Xây dựng mô hình, cấu hình phần cấu hình phần cứng phù hợp với số lượng request, dữ liệu sinh ra theo tiêu chuẩn (ví dụ theo tiêu chuẩn Google/ Facebook/ Amazon…)
Type: Đơn lẻ
Volume: Tùy theo năng lực của đối tác

4. Xây dựng phần mềm theo dõi và thống kê trạng thái hoạt động của hệ thống ứng dụng trên nền tảng Liferay 6.2

Theo dõi tình trạng sử dụng tài nguyên vật lý: CPU, RAM, HDD; nếu vượt ngưỡng cho phép cảnh báo tới email, SMS. Theo dõi tình trạng sử dụng tài nguyên hệ thống JVM: heap memory, non-heap memory, CPU, classes, threads; nếu vượt ngưỡng cho phép cảnh báo tới email, SMS...
Type: Đơn lẻ
Volume: Tùy theo năng lực của đối tác