PageTitle - Tin tức & Sự kiện

Tin tức & Sự kiện

Tổng hợp các tin tức & sự kiện mới nhất, các giải pháp nhằm thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng phần mềm mã nguồn mở trong lĩnh vực Chính phủ điện tử.

Asset Publisher

Back Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử - chính quyền số tại TP. Hồ Chí Minh

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn TP năm 2022, trong đó nêu ra các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện. Một trong các nhiệm vụ đó là xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Để thực hiện nhiệm vụ này, TP sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh và xây dựng chính quyền điện tử tại TP, gồm các hoạt động xây dựng và vận hành Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở, xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP, Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội TP, Trung tâm An toàn thông tin của TP; xây dựng chính quyền điện tử trong thời kỳ chuyển đổi số, chuyển đổi dần chính quyền điện tử sang chính quyền số để phù hợp với vai trò của chính quyền quản lý đô thị thông minh.

TP cũng triển khai Chương trình chuyển đổi số của TP và Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, TP cũng hoàn thiện, kết nối liên thông các phần mềm quản lý văn bản và điều hành nội bộ để bảo đảm thông suốt từ TP đến phường, xã - thị trấn trong việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử; đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng và các nội dung khác theo quy định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động nội bộ của lãnh đạo TP; trong phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị nhất là ở phường - xã, thị trấn; trong phục vụ người dân và tổ chức; mở rộng việc sử dụng trên nền tảng điện thoại thông minh.

Ngoài ra, TP sẽ mở rộng Hệ thống đơn thư, khiếu nại tố cáo đến các sở - ngành, UBND quận – huyện; triển khai việc sử dụng chữ ký số, chứng thực điện tử trong hoạt động nội bộ các cơ quan, đơn vị; thực hiện chế độ báo cáo qua Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ theo yêu cầu.

Ngoài ra, TP sẽ tăng cường sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến cho các cuộc họp giữa Thường trực UBND TP với các sở - ngành, thành phố Thủ Đức, quận, huyện và giữa các sở - ngành với thành phố Thủ Đức, quận, huyện nhằm giảm chi phí, tiết kiệm thời gian đi lại.

TP cũng xây dựng, vận hành chính thức Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử gắn với đánh giá việc giải quyết TTHC; kết nối Cổng Dịch vụ công TP với Cổng Dịch vụ công quốc gia, thực hiện tích hợp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tiếp tục thực hiện chuyển đổi, duy trì và mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 để đảm bảo đến năm 2025, 100% sở - ngành, UBND quận - huyện, phường, xã, thị trấn thực hiện áp dụng và duy trì hệ thống.

 

Minh Thư